Az Agroker Holding Zrt. tájékoztatója a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról az Európai Parlament és a Tanács 2019/1148. rendelete alapján 

Tisztelt Partnereink!


Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2019. június 20-i 2019/1148 rendeletet (továbbiakban: Rendelet), melyben foglalt rendelkezéseket 2021. február 1. napjától kell alkalmazni. A Rendelet több, az Agroker Holding Zrt..által széles körben forgalmazott műtrágyát, továbbá néhány egyéb terméket is érint, melyek tekintetében a Rendelet összehangolt szabályokat állapít meg a robbanóanyagok jogellenes előállítására, a visszaélésszerűen felhasználható anyagok vagy keverékek rendelkezésre bocsátására, behozatalára, birtoklására és felhasználására vonatkozóan annak érdekében, hogy korlátozza azok rendelkezésre állását a lakosság számára, és biztosítsa a gyanús tranzakciókra vonatkozó megfelelő jelentéstételt az ellátási lánc egészében.
                                 

robbanóanyag-prekurzorok két csoportját határozza meg a Rendelet, melyek átfedésben vannak egymással:


1.     szabályozott robbanóanyag-prekurzorok

2.     korlátozott robbanóanyag-prekurzorok (a szabályozott robbanóanyag-prekurzorok körén belül, annak részeként)

 

Szabályozott robbanóanyag-prekurzorok

A szabályozott robbanóanyag-prekurzornak minősülnek azok a termékek, amelyek a Rendelet I. mellékletében (korlátozott robbanóanyag-prekurzorok) vagy a II. mellékletében (bejelentendő robbanóanyag-prekurzorok) felsorolt anyagokat önmagukban vagy keverékekben tartalmazzák.

A bejelentendő robbanóanyag-prekurzorok jegyzéke (II. melléklet):Az Agroker Holding Zrt. által forgalmazott, a rendelet hatálya alá tartozó fontosabb termékek a következők: ​PétiMÉSZsó, Nitrogén oldatok, import NPK termékek, Kevert műtrágyák (melyek MAS tartalma kisebb, mint 59%), a tételes listát az 1. számú melléklet tartalmazza, melyet naponta frissítünk.


A szabályozott robbanóanyag-prekurzorok esetében a tagállam nemzeti kapcsolattartó pontja irányába 24 órán belüli bejelentési kötelezettség terheli:

  • a gazdasági szereplőket és az online piactereket (megkísérelt vagy végrehajtott) gyanús tranzakciók esetében gyanús tranzakciók esetében
  • a gazdasági szereplőket és a szakmai felhasználókat jelentős hiányok vagy lopások esetében


Korlátozott robbanóanyag-prekurzorok

Korlátozott robbanóanyag-prekurzornak minősülnek azok a termékek, amelyek a Rendelet I. mellékletében (korlátozott robbanóanyag-prekurzorok) felsorolt anyagokat önmagukban vagy keverékeikben az alábbi táblázat 3. oszlopában megadott koncentrációnál nagyobb mennyiségben tartalmazzák.

 

Korlátozott robbanóanyag-prekurzorok jegyzéke (I. melléklet): 


Az Agroker Holding Zrt. által forgalmazott, a rendelet hatálya alá tartozó fontosabb termékek a következők: Ammónium-nitrát, MAS (beleértve a Pétisót, Pétisó S-t és a Linzisót), Kevert műtrágyák (melyek MAS tartalma nagyobb, mint 59%), a tételes listát az 2. számú melléklet tartalmazza, melyet naponta frissítünk.


A Rendeletben foglaltak szerint:

A korlátozott robbanóanyag-prekurzor nem bocsáthatók lakossági személyek rendelkezésére, lakossági személyek ezeket nem hozhatják be, nem birtokolhatják és nem használhatják fel.

A gazdasági szereplőnek (jelen esetben az Agroker Holding Zrt.-nek) minden korlátozott robbanóanyag-prekurzor értékesítésekor – kivéve, ha az adott ügyfél esetében egy éven belül már történt ilyen ellenőrzés hasonló vásárlás kapcsán – mind a szakmai felhasználótól, mind a gazdasági szereplőtől, mint leendő ügyféltől – azok beazonosítása céljából – be kell kérnie az alábbi adatokat, és azokat a tranzakció időpontjától számított 18 hónapig meg kell őriznie, hogy ellenőrzéskor azt a hatóság rendelkezésére bocsáthassa:

§  leendő ügyfél képviseletére jogosult személy személyazonosságának igazolása;


§  leendő ügyfél neve, címe, közösségi adószáma vagy egyéb azonosító adata;


§  leendő ügyfél kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenysége;


§  termék leendő ügyfél általi szándékolt felhasználása.A tagállamok a Rendelet IV. mellékletében foglalt formanyomtatványt használhatják a
vásárlói nyilatkozatként, melyet tájékoztatónkban csatolunk.

 

Az Agroker Holding Zrt., mint gazdasági szereplő köteles a szándékolt felhasználás ellenőrzése céljából értékelni, hogy az megfelel-e a leendő ügyfél szakmai, kereskedelmi vagy üzleti tevékenységének azzal, amennyiben alapos oka van arra, hogy a leendő ügyfél által jelzett jogszerű felhasználás szándékát kétségbe vonja, úgy a gazdasági szereplő megtagadhatja a tranzakciót és azt az illetékes hatóság irányába, mint gyanús tranzakciót, jelenteni köteles.

Az Agroker Holding Zrt.-nek tájékoztatnia szükséges az ellátási láncban található következő gazdasági szereplőt arról, hogy az általa biztosított termék a Rendelet hatálya alá tartozik.

Az Agroker Holding Zrt.-nek, mint gazdasági szereplőnek biztosítania és igazolnia kell, hogy a szabályozott robbanóanyag-prekurzorokat értékesítő személyzete tisztában van azzal, hogy mely általuk forgalmazott termékek tartalmaznak robbanóanyag-prekurzorokat és a személyzet köteles eligazítást kapni a Rendelet szerinti kötelezettségekről.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a fenti tájékoztatás nem teljeskörű, a Rendelet teljes tartalma a következő linken érhető el:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R1148-20190711&from=HU


Keressen minket bizalommal, 
további kérdésekkel forduljon kollégáinkhoz!Agroker Holding Zrt.

műtrágya üzletág 

Tel.: 06 70 3310 443

mutragya@agrokerholding.hu